Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Ondernemingsgegevens

BV JATU
8210 ZEDELGEM
Groenestraat 141
BE 0763.378.419
Tel: +32 50 36 77 20
Email: info@jatu.be

Artikel 2: Definities en toepasselijkheid

De e-commerce website van JATU biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle verkopen via deze e-commerce website. Onderhavige algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs als de aankoopvoorwaarden van de klant voorzien dat deze exclusief bevoegd zijn. Ze mogen niet als stijlclausules worden opgevat, maar leggen effectief de verbintenissen tussen JATU en de klant vast. Het ontbreken van een reactie van JATU op een inbreuk op of afwijking van onderhavige algemene voorwaarden kan, wat er ook de duur of de frequentie van zij, niet worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van een wijziging van onderhavige algemene voorwaarden.

Als enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, worden partijen geacht in plaats daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert. Nietigheid van één of meer bedingen laat de geldigheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden onverlet.

2.1. In onderhavige algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a) Aanbod: het aanbod dat JATU via haar Website verstrekt, voorafgaand aan de Aanvaarding en de totstandkoming van de Overeenkomst;

b) Aanvaarding: de aanvaarding door de Klant van een Aanbod van JATU, waardoor de bestelling door de Klant wordt geplaatst, waardoor de Overeenkomst tot stand komt;

c) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

d) Bestelproces: alle raadplegingen en keuzes op de Website, waarbij de Klant Producten in het winkelmandje plaatst, waarna gewoonlijk een Overeenkomst tot stand komt;

e) Bevestiging: de e-mail waarmee JATU aan de Klant de Aanvaarding van het Aanbod uitdrukkelijk bevestigt;

f) Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels , bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die een Overeenkomst met JATU sluit;

g) Klant: Iedere Consument of Zakelijke Klant die een Overeenkomst met JATU aangaat;

h) Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

i) Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

j) Overeenkomst (op afstand): de verkoopovereenkomst m.b.t. een of meerdere Producten tussen JATU en de Klant die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van JATU en de Klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld de Website), waarop onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van toepassing zijn;

k) Partij(en): de Klant en/of JATU;

l) Zakelijke Klant: iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere rechtspersoon en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid;

m) Product(en): de producten die worden aangeboden via de Website;

n) Privacyverklaring: de verklaring waarin JATU uiteen zet op welke wijze persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden, de rechtsgrond waarop deze verwerking gebaseerd is en doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, alsook de rechten van de betrokkenen/Klant en de verplichtingen van JATU, te raadplegen via deze link;

o) Website: www.jatu.be, d.i. de website en -shop van JATU;

2.2. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten door JATU met Klanten. De algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet tegenstelbaar aan JATU.

2.3. Door het gebruik van of de registratie op de Website en/of de Aanvaarding van een Aanbod, gaat de Klant akkoord met onderhavige algemene voorwaarden en alle rechten en verplichtingen zoals weergegeven op de Website en de bepalingen van de Privacyverklaring.

2.4. JATU behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen enkel van toepassing zijn op toekomstige bestellingen.

2.5. JATU stelt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in .pdf-formaat (Portable Document Format) en zijn te consulteren via de footer van de Website (d.i. het onderste gedeelte van een website).

Artikel 3: Het aanbod

3.1. Het Aanbod is steeds vrijblijvend, behoudens wanneer het Aanbod weergegeven wordt in offerte waarin uitdrukkelijk wordt voorzien in een termijn van Aanvaarding. In voorkomend geval zal het Aanbod automatisch vervallen na het aflopen van deze termijn. Iedere offerte of Aanbod, ongeacht of er werd voorzien in een termijn voor de Aanvaarding, vervalt van zodra in het Aanbod aangegeven wordt of in de Bevestiging vermeld wordt dat het Product niet langer voorradig is of indien de Producten niet langer aangeboden worden door JATU.

3.2. In de gevallen dat een Aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.3. De weergave van de Producten op de Website of in de catalogus is niet bindend. De opgave van gewicht, afmetingen, prestatie, kleuren, enz. zijn richtwaarden en zijn louter indicatief.

3.4. De beschrijving van de Producten is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Indien JATU gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dit waarheidsgetrouwe weergaven van de Producten. In geval van wijzigingen aan een Product, bijvoorbeeld door de vooruitgang van de technologie, niet-essentiële afwijkingen en kleurevoluties of -verschillen kan het voorkomen dat JATU een Product levert dat op deze vlakken verschilt van de omschrijving of de afbeelding weergegeven in het Aanbod.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en het voldoet aan alle daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. JATU bezorgt onverwijld langs elektronische weg de Bevestiging aan de Klant.

4.3. Zolang de ontvangst van deze Aanvaarding niet door JATU is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

Via de Bevestiging bezorgt JATU de Consument alle benodigde informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, namelijk:

a) de gegevens van JATU;

b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een de melding dat het Herroepingsrecht uitgesloten is;

c) de informatie over de garantie;

d) de totale prijs, met inbegrip van alle belastingen van de Producten en indien van toepassing de kosten van levering en/of (indien deze ten laste zijn van de Consument) de kosten van het terugzenden van de Producten, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de Overeenkomst en de termijn waarbinnen de levering wordt voorzien;

e) indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping en de informatie waarom de Consument geen Herroepingsrecht heeft of de omstandigheden waarin de Consument het Herroepingsrecht verliest.

Indien JATU de Aanvaarding niet bevestigt, ontvangt de Consument de door hem betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen (na de kennisgeving van de Consument) terug.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst en levering van de Producten

5.1. JATU zal de Overeenkomst zorgvuldig uitvoeren.

5.2. De plaats van levering is het adres dat de Klant in de Aanvaarding heeft opgegeven. Dit adres wordt herhaald in de Bevestiging.

Bij plaatsing van bestelling kan de Klant een specifiek plaats voor de levering op het leveringsadres opgeven. Deze plaats dient evenwel te voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) rechte toegang met breedte van min. 4 meter, toegankelijk voor een vrachtwagen met breedte van 3,5 meter, lengte van 14 meter en maximale tonnage van 44 ton.

b) berijdbare ondergrond met maximale hellingsgraad van 15 %.

c) geen obstakels

Leveringen welke niet worden uitgevoerd vanop de straat gebeuren steeds op risico van de Klant.

Geeft de Klant bij plaatsing van bestelling geen leveringsspecificaties op dan kan de Klant de levering aan het adres niet weigeren, wanneer bij de levering blijkt dat de Producten niet kunnen worden gelost op de specifiek door de Klant aangewezen locatie op dit adres. Hetzelfde geldt wanneer de Klant bij plaatsing van bestelling wél leveringsspecificaties opgeeft, waarvan op moment van de levering blijkt dat deze niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden Weigert de Klant de levering alsnog dan zal de Klant enkel aanspraak kunnen maken op terugbetaling van de betaalde prijs voor de Producten verminderd met de retourkosten. De eventuele leveringskost blijft ten laste van de Klant. Een dergelijke weigering door een consument kan niet gelijkgesteld worden met een beroep op het herroepingsrecht zoals verder beschreven onder artikel 7 e.v. van deze algemene voorwaarden.

5.3. JATU behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant in verschillende delen te leveren voor zover dat voor een snellere afwikkeling voordelig is. Indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, heeft JATU steeds het recht om de levering van Producten uit te stellen, zonder dat zij in voorkomend geval enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is.

5.4. Het geschatte tijdstip van levering wordt meegedeeld in de Bevestiging. Indien de Consument niet aanwezig is op dit tijdstip, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien, zoals bewaarkosten, kosten van terugzending, etc. ten laste van de Klant. Indien JATU niet voldaan mocht hebben aan haar verplichting om de Producten op het bovengenoemde tijdstip te leveren, kan de Klant JATU verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn van 1-5 dagen. Indien JATU de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij JATU bewijst dat sprake is van Overmacht.

De leveringstermijn wordt slechts als essentieel aanvaard, mits uitdrukkelijke vermelding in de Overeenkomst. In dat geval kan de Consument de Overeenkomst beëindigen bij overschrijding van de termijn.

5.5. Risico in geval van levering aan Consumenten

Het risico van beschadiging en verlies van Producten berust bij JATU tot op het moment van levering aan de Consument of een derde die de Producten voor de Consument in ontvangst neemt. In het geval dat een Product beschadigd geleverd wordt, zal de Consument dit zonder uitstel en uiterlijk binnen 3 dagen na de ontvangst van de Producten per e-mail aan JATU melden. In geval van beschadiging zal de Consument een foto van het beschadigde Product bij deze melding als bijlage aan JATU bezorgen.

Na ontvangst van deze melding, zal JATU binnen 24 uren ofwel meedelen om welke reden de schade niet aanvaard wordt, ofwel een voorstel doen voor de vervanging van het beschadigde Product.

Risico in geval van levering aan Zakelijke Klanten

De levering van goederen vindt plaats op de fabriek (Zedelgem, België). Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de Zakelijke Klant.

5.6. De Consument kan de levering niet weigeren na het verstrijken van de Bedenktijd.

5.7. De leveringsverbintenis van JATU wordt van rechtswege en automatisch opgeschort tot de Klant zijn betalingsverplichtingen zal hebben nageleefd.

5.8. Bij niet-uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst vergoedt JATU onverwijld alle uit hoofde van de Overeenkomst betaalde bedragen aan de Klant. Hierbij dient steeds rekening te worden gehouden met artikelen 9.3 en 11.3 in zoverre deze bepalingen van toepassing zijn.

Artikel 6: Prijs, leveringskosten en betaling

6.1. De totale prijs wordt getoond op het einde van het Bestelproces, voordat de Klant zich verbindt tot een betaalverplichting in zijn Aanvaarding. De totale prijs wordt vermeld in de Overeenkomst en is inclusief BTW. Enkel de prijs die zowel weergegeven wordt in het Aanbod als vermeld wordt in de Bevestiging verbindt de Partijen. De prijzen weergegeven in het Aanbod, promoties of een offerte gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen

De Klant kan enkel doorgaan met het Bestelproces door een betaalmethode te selecteren en vervolgens op de volgende pagina te klikken op de “Bestelling plaatsen”-knop, waardoor er een betalingsverplichting in hoofde van de Klant ontstaat.

6.2. De Overeenkomst bepaalt eenduidig of er bijkomende kosten zijn, zoals de leveringskosten. Eventuele BTW, invoerrechten, accijnzen en andere douanekosten zijn steeds ten laste van de Klant.

6.3. De Klant verbindt zich ertoe eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JATU te melden. Dit herroepingsrecht wordt expliciet uitgesloten voor wat maatproducten betreft.

6.4. De Klant kan naar keuze per VISA, MasterCard, Bancontact, iDEAL, ApplePay, Maestro en bankoverschrijving betalen.

Bij betaling per creditcard wordt bij de opdracht van de bestelling door de Klant een eerste autorisatie evenals het direct debiteren van de creditcard ter hoogte van de opdrachtwaarde gegeven.

6.5. Laattijdige betaling : Geen enkele reden, bijvoorbeeld klachten met betrekking tot de Producten of opmerkingen met betrekking tot een factuur, kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn betalingsverbintenissen kan opschorten.

Door een Consument : Indien de Consument zijn betalingsverplichting(en) niet tijdig nakomt en is hij, na een respijttermijn van 14 dagen verleend bij een betalingsherinnering uitgaande van JATU, over het nog verschuldigde bedrag intrest verschuldigd tegen de referentieintrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002) met ingang van de eerste dag na verzending van voormelde betalingsherinnering. Bovendien zal JATU in dat geval eveneens gerechtigd zijn op een schadevergoeding gelijk aan maximumbedragen zoals bepaald de in de wet van 4 mei 2023 inhoudende de invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van Economisch recht (20 EUR voor elke schuld t.e.m. 150 EUR, 30 EUR voor elke schuld tussen 150,01 EUR en 500 EUR, vermeerderd met 10% van het verschuldigde saldo op de schijf tussen 150,01 EUR en 500 EUR en 65 EUR voor elke schuld boven de 500 EUR, vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 EUR en met een maximum van 2.000 EUR).

Door een Zakelijke Klant : De niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt alle andere vorderingen van JATU op de Zakelijke Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar

Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentieintrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand – hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).

Artikel 7: Herroepingsrecht (enkel van toepassing op Consumenten)

7.1. Behoudens in de gevallen dat dit uitdrukkelijk uitgesloten is, beschikt de Consument over een Herroepingsrecht. Gebeurt de aankoop op afstand (via de website, via e-mail of telefonisch), dan beschikt de Consument over een Herroepingsrecht. Dit herroepingsrecht wordt expliciet uitgesloten voor wat maatproducten betreft.

7.2. Om de Overeenkomst op te zeggen zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan de wettelijk voorziene kosten zoals vermeld in Artikel 9, beschikt de Consument over een Bedenktermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, het (de) Product(en) fysiek in bezit neemt.

Artikel 8: Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd (enkel van toepassing op Consumenten)

8.1. Voor het verstrijken van de Bedenktijd voorzien in artikel 10.2 zal de Consument zorgvuldig omgaan met het (de) Product(en) en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De Consument zal het Product slechts onderzoeken zoals hij dat in een winkel zou doen.

8.2. Indien de Consument het openen van de originele verpakking of overgaat tot de plaatsing van het Product (of daartoe de opdracht geeft) doet de Consument afstand van het Herroepingsrecht. De plaatsing van de Producten wordt door de partijen expliciet uitgesloten van het onderzoeksrecht zoals omschreven in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden.

8.3. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van zijn manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. Deze waardevermindering kan worden afgehouden van de terugbetaling.

Artikel 9: Uitoefening van het Herroepingsrecht

9.1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan JATU.

9.2. JATU stuurt na ontvangst van deze herroepingsmelding onverwijld een ontvangstbevestiging, met instructies voor de terugname van het Product.

9.3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zendt de Consument het (de) Product(en) zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op het inroepen van het Herroepingsrecht. Alle Producten waarop de herroeping betrekking heeft worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door JATU verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Maatproducten worden in geen enkel geval als toebehoren beschouwd.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

9.4. JATU vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 werkdagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te herroepen.

Behoudens wanneer JATU heeft aangeboden de Producten zelf af te halen, is zij gerechtigd te wachten met de vergoeding voorzien in het vorige lid totdat zij alle Producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Dit bedrag wordt verminderd met eventuele waardeverminderingen veroorzaakt door de Klant.

De Consument draagt de kosten van het terugzenden van het Product. Voor wat betreft leveringen in bulk wordt de retourkost gelijk gesteld aan de verzendingskost en voor wat betreft levering in bigbags/ op pallet geldt een retourkost van 90 EUR per bigbag/ pallet.

9.5. Voor meer concrete uitleg omtrent de retourvoorwaarden verwijst JATU naar haar verzend- en retourbeleid, zoals eveneens beschikbaar op haar website.

Artikel 10: Kwaliteit en garantie

10.1. Behoudens andersluidende overeenkomst of afwijkende vermelding in het Aanbod, bedraagt de garantietermijn 3 maanden voor de kwaliteit van de Producten na plaatsing ervan en tot 6 maanden na de levering van de Producten. Voor verbruiksartikelen geldt geen garantietermijn.

10.2. De garantietermijn begint steeds te lopen op de datum van levering. In geval van uitoefening van het recht op garantie conform Artikel 9, begint er geen nieuwe garantietermijn te lopen. Voor de herstelde of vervangen Producten geldt steeds de oorspronkelijke garantietermijn. Alle facturen zijn betaalbaar op de op de factuur aangegeven bankrekeningen te Zedelgem.

Artikel 11: Uitsluiting van garantie

De verantwoordelijke voor de verwerking, JATU, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

11.1. De garantie geldt niet indien de Klant de Producten bewerkt, verwerkt of geïncorporeerd heeft of voor de normale slijtage of gebreken ontstaan door niet-voorzien gebruik van de Producten. Dit omvat onder meer, doch is geenszins beperkt tot het volgende:

a) Producten die geverfd of chemisch werden;

b) Producten die beschadigd werden door verkeerde gebruik van of de onjuiste (elektrische) apparatuur;

c) Producten die gebreken vertonen door het gebruik van verkeerde verzorgingsproducten.

11.2. JATU kan slechts gehouden zijn tot de overeenstemming voor een bijzonder gebruik, mits uitdrukkelijke aanvaarding ervan in de Overeenkomst.

11.3. Een Product wordt geacht in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst indien het:

a) het in overeenstemming is met beschrijving gegeven in het Aanbod;

b) het geschikt is voor het gebruik waartoe Producten van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

c) het de kwaliteit en prestaties biedt die voor Producten van dezelfde soort normaal zijn en die de Klant redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het Product en op de eventuele door JATU publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk via de reclame en etikettering;

d) het geschikt is voor elk bijzonder door de Klant gewenst gebruik dat deze aan JATU bij het sluiten van de Overeenkomst heeft meegedeeld en dat JATU schriftelijk heeft aanvaard. Bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvaarding van dit bijzonder gebruik, kan JATU hier geenszins door gehouden zijn. JATU zal de geretourneerde Producten vergelijken met haar specificaties voor het desbetreffende Product.

11.4. De garantie heeft enkel betrekking op de Producten en niet op het werk voor het plaatsen of uithalen ervan.

11.5. De Klant kan slechts een beroep doen op de garantie indien hij aantoont dat er een gebrek aan overeenstemming is en op voorwaarde dat het gebrek aan overeenstemming niet van geringe betekenis is. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming indien de materialen van de Producten een lichte kleurevolutie ondergaan. De Klant kan geen beroep doen op de garantie indien het gebrek aan overeenstemming een gevolg is van de foutieve of gebrekkige montage door de Klant of de door hem aangestelde derde of door het niet-naleven van de gebruiks- en reinigingsinstructies van JATU.

Artikel 12: Uitoefening van de garantie

12.1. De Klant dient de Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren en, als er gebreken blijken, JATU onmiddellijk, ten laatste een week na levering schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Bij gebreke van schriftelijke melding van enig gebrek worden de Producten geacht in overeenstemming met de Overeenkomst te zijn, tenzij het om een verborgen gebrek gaat dat niet vast te stellen is door het uitvoeren van een grondige controle.

Indien tijdens de garantieperiode zou blijken dat het Product met een verborgen gebrek behept is, dient de Klant dit gebrek onverwijld aan JATU meedelen en dit uiterlijk een week na vaststelling van het gebrek. In andere gevallen wordt de Klant geacht de verborgen gebreken te aanvaarden.

Indien het gebrek aan overeenstemming vaststaat tijdens de eerste zes maanden na levering wordt overeengekomen dat het gebrek reeds bestond bij levering. In alle andere gevallen dient de Consument aan te tonen dat de niet-overeenstemming reeds bestond bij de levering. Zakelijke Klanten dienen steeds aan te tonen dat het gebrek aan overeenstemming reeds bestond bij de levering van de Producten.

12.2. In de gevallen dat de Klant beroep kan doen op de garantie en dit conform het vorige lid meldt, zal JATU– naar vrije keuze – overgaan tot herstelling of vervanging van het Product. Partijen kunnen echter, na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming, eender welke vorm van genoegdoening overeenkomen. Elke terugbetaling aan de Consument wordt verminderd ten belope van de waardevermindering van het Product (o.m. ten gevolge van gebruik, behandeling, plaatsing, etc.) sinds de levering ervan.

Partijen kunnen echter, na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming, eender welke vorm van genoegdoening overeenkomen.

Artikel 13: Aansprakelijkheden

13.1. Behoudens andersluidende bepalingen, is de aansprakelijkheid van JATU steeds beperkt tot het bedrag van de factuur waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

13.2. JATU is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, schade van derden, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, personeelskosten.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1. De geleverde Producten blijven tot de volledige betaling de eigendom van JATU ongeacht de goederen bewerkt of verpand werden. Dit eigendomsvoorbehoud heeft tevens betrekking op alle toebehoren, zoals de kosten van de transactie, verpakkings- en transportkosten, moratoire interesten, etc. Eventueel voorschotten die door de Klant betaald werden, kunnen door JATU worden aangewend voor de vergoeding van de waardevermindering en/of voormelde toebehoren.

14.2. De Klant mag Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is enkel doorverkopen of op enige andere wijze verder verspreiden indien dit onder zijn normale bedrijfsactiviteiten valt en plaatsvindt in normale zakelijke omgang, mits naleving van de volgende voorwaarden:

  • de Klant komt met zijn klant minstens een gelijkaardig eigendomsvoorbehoud overeen;
  • alle vorderingen van de Klant tegenover derden die uit dergelijke transacties ontstaan, worden aan JATU overdragen tot volledige voldoening van alle aanspraken die JATU op de Klant heeft, waarbij de Klant zich verbindt de derde hiervan in kennis te stellen of deze overdracht in de overeenkomst tussen hen op te nemen indien er een geschreven overeenkomst gesloten wordt.

Artikel 15: Klachtenregeling (enkel van toepassing op Consumenten)

15.1. De Consument kan een klacht indienen via info@jatu.be of via het daartoe bestemde platform op www.becommerce.be.

15.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij JATU.

15.3. Klachten worden binnen een korte termijn behandeld. JATU brengt de Consument op de hoogte indien zij de klacht niet binnen een korte termijn kan behandelen en vermeldt de redenen daaromtrent.

Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens

16.1. De gegevens van Klanten worden door JATU veilig bewaard. Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

16.2. De wijze waarop JATU persoonsgegevens verwerkt, wordt gedetailleerd uiteengezet in de Privacyverklaring.

Artikel 17: Ontbinding van de Overeenkomst

17.1. Bij niet-uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van een wanprestatie door de Klant, is JATU gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst.

17.2. In voorkomend geval heeft JATU recht op schadevergoeding evenredig aan het door haar geleden nadeel. Partijen zijn het er over eens dat deze redelijke schadevergoeding minstens overeenstemt met 20% van de het bedrag vermeld in de Bevestiging, met dien verstande dat JATU steeds het recht heeft een hogere schade te bewijzen.

Artikel 18: Overige bepalingen

18.1. De Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen JATU en de Klant en vervangt alle eventuele voorgaande documenten.

18.2. Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door JATU houdt op generlei wijze een verzaking of afstand van recht in.

18.3. De gehele of partiële nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bedingen van de Overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen. In voorkomend geval zal de nietige of niet-uitvoerbare clausule van rechtswege geacht worden te vervangen zijn door een beding dat zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de Partijen benadert.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

19.1. Behoudens andersluidende bepalingen van internationale verdragen, wordt de Overeenkomst beheerst door het Belgisch recht, met de uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

19.2. Behoudens andersluidende bepalingen van internationale verdragen, valt elk geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brugge.